fbpx

TERMES I CONDICIONS

OBJECTE

Els presents Termes i Condicions legals (en endavant, “Termes i Condicions”) regulen l’ús del lloc web https://www.fmic.es/ (en endavant “el lloc web”), de la qual FMIC Facility Management Para Infraestructuras Críticas S.L. (des d’ara “FMIC”) és titular.

FMIC és una societat limitada espanyola amb domicili a Nicaragua 114, Baixos 2a – 08029 Barcelona, ​​inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 43368, Foli 29, Full 426.757 N.I.F B-65.872.095, tel. 938.379.959, info@fmic.es. A través del seu lloc https://www.fmic.es, FMIC proporciona informació sobre els seus serveis. A causa del contingut i la finalitat del lloc web, les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis s’han de posar en contacte amb FMIC mitjançant el Telf.93 551 06 60, de correu electrònic info@fmic.es o mitjançant el qüestionari de la mateixa web . En introduir dades en els formularis de captació de dades, vostè accepta els Termes i Condicions en la versió publicada en el moment en què s’accedeixi al lloc web.

En qualsevol cas, hi ha pàgines del lloc web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a introduir dades de caràcter personal en els formularis de captació de dades (en endavant, “Usuaris”). En aquest sentit, els Usuaris que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquests Termes i Condicions, en la mesura que això els pugui ser d’aplicació.

LEGISLACIÓ APLICABLE I MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD) .

FMIC podrà modificar les presents Condicions Generals exposades mitjançant la publicació d’aquestes modificacions al portal per tal de que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre abans de la visita al portal.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part d’aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquests Termes i Condicions en la versió publicada per FMIC en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web.

FMIC, d’acord amb la seva política de privacitat, es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’acord amb el que estableix la legislació vigent referent a la protecció de dades de caràcter personal. L’enviament i la remissió de dades que es realitzi per l’usuari a través del web de FMIC o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica a la xarxa. Així mateix les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats als mateixos. FMIC realitza els seus millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.

L’Usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts en el nostre lloc web de conformitat amb la Llei i els termes i condicions generals i particulars dels serveis que ofereix FMIC en cada moment, i no podrà emprar per a:

Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d’usuari i la contrasenya, havent de comunicar immediatament a FMIC l’accés per part d’un usuari no autoritzat a aquesta informació.

Introduir en la xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de FMIC, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa interna o d’aquest Lloc Web.

Realitzar activitats il·lícites, fraudulentes i / o incíviques o que impedeixin la correcta utilització de la Pàgina Web, així com de la xarxa o els seus recursos.

Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a fins comercials qualsevol contingut del lloc web.

Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme i / o que atemptin contra els drets humans.

FMIC proporciona als seus Col·laboradors un usuari i una contrasenya perquè puguin accedir a la seva àrea privada a través d’https://www.fmic.es/. El Col·laborador ha de custodiar degudament les claus i contrasenyes facilitades per al seu accés com a Col·laborador registrat, atès que són de caràcter personal i confidencial, sent l’Col·laborador responsable del seu ús per una tercera persona a la qual se li hagi facilitat.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

El lloc web de FMIC, incorpora les salvaguardes adequades, i utilitza la tecnologia estàndard del sector per millorar la seguretat, integritat, exhaustivitat, exactitud i protecció de les dades personals que té recopilats, i ha establert les precaucions raonables per protegir aquesta informació de possibles pèrdues o mals usos. Les seves normes sobre protecció de dades i seguretat es revisen periòdicament i es milloren quan és necessari, i s’esforça per assegurar que només les persones autoritzades puguin accedir a la informació que vostè proporciona. FMIC declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, FMIC no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. FMIC no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que FMIC realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL

Els continguts prestats per FMIC així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de FMIC.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de FMIC o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites. Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de FMIC.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per FMIC, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

FMIC és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

FMIC en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines web de FMIC, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a FMIC per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a FMIC, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de FMIC.

D’acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, FMIC queda autoritzat igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per FMIC per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de FMIC sense el consentiment previ, exprés i per escrit de FMIC. Qualsevol trasgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de FMIC sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

FMIC no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament oa través de banners, enllaços , links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de FMIC.

La propietat i gestió de https://www.fmic.es/ correspon a FMIC. Cap material d’aquesta web o de qualsevol altre lloc la propietat, gestió, llicència o control correspongui a FMIC pot ser copiat, reproduït, reeditat, carregat o publicat a la xarxa, ni transmès o distribuït de cap manera, exceptuant la descàrrega d’una còpia dels materials en un únic ordinador per al seu ús domèstic, personal i no comercial, sempre que es mantingui intacta la informació del copyright i dels drets de propietat. La modificació dels materials o el seu ús amb qualsevol altre fi suposa una violació dels drets d’autor i de propietat de FMIC. A efectes d’aquest Acord, queda prohibit l’ús d’aquests materials en qualsevol altre lloc web i en qualsevol altre entorn d’ordinadors connectats en xarxa.

Política de Privacitat 

OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Facility Management per a Infraestructures Crítiques S.L. (Des d’ara FMIC) estableix en la seva Política de Privacitat les condicions i termes d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal per assegurar el bon ús i la confidencialitat en el tractament de les seves dades de caràcter personal.
La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l’autoritat competent en cada moment. És per això que FMIC es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en que s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.
Li agraïm el seu interès i esperem que gaudeixi visitant-nos.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial pel personal de FMIC que gestioni aquesta informació. FMIC no revelarà la informació personal que vostè proporcioni en aquest lloc web a tercers, excepte quan sigui necessari per a la prestació del servei contractat o en aquells casos en què la revelació sigui exigida per la legislació vigent, per ordre judicial, o per una autoritat competent governamental o d’una altra índole.
FMIC es compromet a protegir la intimitat dels seus clients i usuaris del seu lloc web. En aquesta Declaració es descriu la seva política pel que fa a la recopilació i l’ús d’informació en aquest lloc web.
Al lloc web hi ha enllaços cap a altres llocs web i tingueu en compte que aquesta política de privacitat només és aplicable a https://www.fmic.es/, no als llocs mantinguts per altres empreses o organitzacions amb els quals http: //www.fmic.es/ tingui enllaços, ni als continguts publicats a les seves pàgines.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

S’informa als Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari. Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per https://www.fmic.es/, vostè accepta la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en fitxers de dades de caràcter personal.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUE FINALITAT

Per la simple visita a la web, els Usuaris no faciliten informació personal ni queda obligat a facilitar-la.
En el moment que un usuari es registra al nostre servidor segur o realitza una consulta mitjançant formulari de captació de dades, les seves dades personals són incorporades a la nostra base de dades per a tramitar la consulta.
FMIC es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada ia utilitzar-la únicament per als fins indicats.
FMIC presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes. Aquesta informació mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.
FMIC és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, així com amb la finalitat d’informar l’usuari sobre serveis que puguin ser del seu interès. Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.
Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades. L’introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l’acceptar la present política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions de la mateixa i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a la web.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE FMIC I SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que:
Tant la pàgina web com els serveis oferts estan gestionats per FMIC titular i responsable del web.
El responsable del fitxer és FACILITY MANAGEMENT PER INFRAESTRUCTURES CRÍTIQUES S.L., Nicaragua 114, Baixos 2a – 08029 Barcelona, ​​inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 43368, Foli 29, Full 426.757 N.I.F B-65.872.095, tel. 938.379.959, info@fmic.es. FMIC garanteix la confidencialitat de totes les dades facilitades pels seus clients. A més dels mínims establerts per la legislació, la recollida i tractament de les dades s’efectuen sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua o manipulació de les dades.
D’acord amb la legislació vigent, tots els clients i col·laboradors de FMIC tenen el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. A més, en qualsevol moment, el client o col·laborador pot manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus de publicitat.
Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça: Nicaragua 114, Baixos 2a – 08029 Barcelona, ​​tel. 938.379.959, info@fmic.es Ref. Protecció de dades).
FMIC posa a disposició dels Usuaris al telèfon 93 488 24 feb per a qualsevol dubte o consulta

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

FMIC com a part dels seus serveis a l’usuari, envia correus electrònics de forma regular notificant millores o novetats que es produeixin en aquesta pàgina web, així com qualsevol altre tipus d’informació sobre possibles serveis que puguin ser del seu interès.
En el mateix moment de la captació de dades se li facilitarà de forma fàcil, accessible i gratuïta l’opció d’oposar-se al tractament de les seves dades de caràcter personal amb finalitats publicitàries o promocionals.
En qualsevol moment pot donar-se de baixa trucant al telèfon 938 379 959, o bé enviant un correu electrònic a info@fmic.es.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris , els quals seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts. FMIC no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

FMIC no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i FMIC no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de FMIC ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de FMIC com en accedir a la informació d’altres webs des de la web de FMIC.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.
Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació:

Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web.

Disseny de contingut que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web.

Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

L’usuari si ho desitja pot desactivar i / o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’internet encara que la seva capacitat d’utilitzar funcionalitats del site pot veure minvada sensiblement i no ser compatible amb les necessitats de l’usuari.
El tractament de les dades de caràcter personal són d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999) ia la Llei 34/2002, de 11 de juliol , de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i normativa que les desenvolupen.